2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2017 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2016 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2015 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2

2015 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2015 m. III ketv.Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2015 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2015 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2014M. IINFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2014M. INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ

2014M. INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTAS SUMAS

2014M. INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2014M. ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ,TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014M. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2014M. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014M. INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

2014M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2014M. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

2014 M. III KETV. ATLYGINIMAI

2014M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2014 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2013 M. IV KETV. PRIEDAI PRIE BALANSO

2014M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS